คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 เครือจุฬาภรณฯ และโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์

  • เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนในเครือจุฬาภรณฯ และโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.
  • เจาะลึกแนวข้อสอบย้อนหลังที่เป็นแนวข้อสอบแนวคิด วิเคราะห์ โจทย์ยาก และโจทย์ประยุกต์ จากแนวข้อสอบฉบับจริงตามแนวทางของ สสวท.
  • ทบทวน เน้นย้ำทฤษฎี และสูตรต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมแทรกแนวคิด เทคนิค และสูตรคิดลัด ในการทำโจทย์ยาก โจทย์ประยุกต์
  • ข้อสอบครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทุกสาระ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และดาราศาสตร์)